Protest KRIVDA NAHRÁDZA KRIVDU

07.11.2012 00:00

(Stanovisko pre tlač Družstva Ruskinovce, Urbárske spoločenstvo obce Jakubany, občania obce Uloža, Repaše, Brutovce, Šambron, Nová Ľubovňa a Ľubica zúčastnení na proteste proti vyhláseniu a zriadeniu chráneného vtáčieho územia Levošské vrchy CHVÚ a požiadavka na urýchlené ukončenie reštitúcií v bývalom vojenskom obvode VO Javorina)

 

Dňa 7. novembra 2012 v čase od 11:00 - 14:00 budeme protestovať proti zámeru vyhlásenia chráneného vtáčieho územia CHVÚ Levočské vrchy pred Úradom vlády, ďalej pôjdeme pred Národnú radu SR a protest ukončíme pred Ministerstvom životného prostredia.

 

Chceme upozorniť Vládu SR a poslancov SR na viac ako polstoročie trvajúcu krivdu v podobe zhabaného majetku našich starých rodičov, kvôli stále neukončeným reštitúciam, ktorí sa jedine kvôli neochote štátnych úradníkov neúmerne predlžujú a nie je ani náznak, aby boli v najbližších rokov ukončené a stav napravený. Navyše zdá sa, že je výhodnejšie pre štát hľadať ďalšie prekážky a vytvárať nové krivdy pre reštituentov.

 

Hovoríme o zriadení CHVÚ Levočské vrchy. Bez toho, aby sa Krajský úrad životného prostredia v Prešove v zmysle Ústavy SR a taktiež Európskeho dohovoru o základných právach a slobodách jednal s oprávenenými osobami, ktorými sú reštituenti, hovorí už naisto, že CHVÚ bude vyhlásené. Nehovorí nič o náhrade a spôsobe jej poskytnutia, hoci to bolo ako nutná podmienka prijaté uznesením vlády 24. mája 2006 v schválenej Koncepcii ochrany prírody a krajiny. Naše odvolanie pripravila renomovaná právnická kancelária Judr. Macka známeho zo zastupovania obce Štrba.

 

Momentálne platný dokument Národný zoznam CHVÚ v SR bol zostavený a schválený protizákonne. Jednak ho zostavili len mimovládne organizácie bez príslušnej akreditácie. nejde o vedecké inštitúcie. Tento dokument nebol nikdy nezávislé oponovaný, posudky neexistujú. Neexistujú ani doklady o serióznom vedeckom výskume na týchto lokalitách. Vrcholom však je, že iniciatívou Sekcie ochrany prírody a krajiny MŽP SR v rokoch 2007 - 2008 došlo k spracovaniu odbornej analýzy prvotného návrhu neziskovej organizácie Spoločnosti na ochranu vtáctva (SOVS). Záverom bolo, že tento prvotný návrh obsahuje 18 diskvalifikujúcich odborných chýb v kategóriách od vedeckého omylu po vedecký podvod. Napriek tomu sa doteraz na základe tohto dokukmentu vyhlasujú CHVÚ v Slovenskej republike a ďalší má byť CHVÚ Levočské vrchy.

 

Uvedený dokument obsahuje množstvo ďalších nedostatkov, preto je pochopiteľné, že s vyhlásením CHVÚ Levočské vrchy absolútne nesúhlasíme a protestujeme proti ďalšiemu zdržiavaniu a vydávaniu našich majetkov, na ktoré máme právo. Protestujeme proti tomu, aby ešte pred tým, ako sa náš majetok stane konečne náš, už na ňom bude uvalená ďalšia ťarcha v užívaní.

 

Keď nám tento štát dokázal za pár dní náš poctivo nadobudnutý majetok zhabať, prečo neustále hľadá cesty a výhovorky už 20 rokov ako ho vrátiť?

—————

Späť