Kronika Ruskinoviec

19.11.2021 13:55

V roku 2021 bol knižne vydaný autentický prepis kroniky Ruskinoviec s názvom „Pamätná kniha obce Ruskinovce“.  Kronikár, evanjelický farár Július Szepeši, v nej opisuje život ľudí dvoch národností v Ruskinovciach v súhre významných  udalostí rokov 1914 až 1943 na Slovensku.  

Kronika je v predaji v kníhkupectve Alterego v Kežmarku. Tiež ju možno získať na spoločných stretnutiach v Ruskinovciach.

 

Ukážka z kroniky z roku 1937:

 

Výstava

Pod protektoratom presidenta Beneša usporiadaná bola v Prahe výstava  umelecko-historická, na ktorej vystavená bola aj historická pamiatka z Ruskinoviec. Po dosiahnutí povolenia zo stran biskupského ordinariátu odvezené boly na výstavu kstitelnica z r. 1427 a socha madony z r. 1370. Starožitnosti tie poistené boly na 100.000 Ks. Profesor Stránsky opravil v Prahe sochu Madony.

 

Elektrický  prúd

Dňa 26. septembra malo obecné zastupitelstvo zasadanie. Predmetom pojednávania bolo zavedenie elektrického prúdu do Ruskinoviec. Boli v zastupitelstve ľudia, ktorí sa postavili proti elektrizácii obce. Prišlo k hlasovaniu. Desiati členovia hlasovali za návrh, traja proti nemu. Väčšinou hlasov bola tedy elektrizácia obce odhlasovaná. Týmto bol prijatý aj rozpočet „Východoslovenskej Elektrárne“. Vnútorná inštalácia obce určená bola sumou 3987 Ks 80 halierov., prespolné vedenie – prípojka sumou 93 978 Ks a 50 halierov. Vylohy  elektrizácie sa majú hradiť z kmeňového kapitálu obce uloženého v Tatra Banka, Kežmarok ako vklad. Už v roku 1937 započato bolo s prácou. Privezený bol materiál, vymerané boly miesta stlpov a na Velkonoce roku 1938 práca bola ukončená.

 

Školy

V školskom roku 1937/38 zapísaných bolo do katolíckej ľudovej školy 56, do evanjelickej ľudovej školy tiež 56 detí. V tomto školskom roku daroval Tomáš Baťa školám po 10 párov topánok chudobným žiakom.

 

Vežové hodiny

Dodanie vežových hodín sverené bolo Jozefovi Horvaymu, hodinárovi z Kežmarku. Vežové hodiny stáli 12.000 Ks a idú výborne. Čas ukazujú na hodinách umiestnených na 4 stranách veže. Hodiny bijú štvrť-, pol-, a celé hodiny. Obsluha hodín t.j. jejich naťahovanie a čistenie sverená bola obecnému sluhovi.

—————

Späť